Valdymo struktūra

VILNIAUS JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS IR VALDYMO MODELIS

Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus, svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybos pirmininkė

Liucina Vasiliauskienė

Gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja

Diana Judkevič

Gimnazijos tarybos posėdžių sekretorius

Adam Kozlovski

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI

Tėvai

 • Liucina Vasiliauskienė
 • Gracjana Jagiełło
 • Diana Jarmalkovič
 • Valenty Maculevič
 • Gžegož Denkovski

Mokytojai

 • Ana Vankevič
 • Viktor Lozovski
 • Eva Valma
 • Diana Judkevič
 • Ana Jasinska

Mokiniai

 • Erik Kliuk, IV A klasė
 • Eliza Petrovska, IV C klasė
 • Daniel Žuromskij, III D klasė
 • Adam Kozlovski, II D klasė
 • Bartoš Voiciech Urbanovič, I D klasė

Gimnazijos tarybos nuostatai

Metodinė taryba

Tikslai

 1. Tobulinti ugdymo kokybę.
 2. Stiprinti teigiamą gimnazijos įvaizdį.

Uždaviniai

 1. Inicijuoti metodinę veiklą, nukreiptą į pamokos struktūros tobulinimą.
 2. Inicijuoti metodinę veiklą, nukreiptą į vertinimo sistemos tobulinimą.
 3. Analizuoti ugdymo kokybę.
 4. Inicijuoti mokytojų ir mokinių dalyvavimą miesto, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, konferencijose ir kitoje veikloje.
 5. Inicijuoti mokytojų ir mokinių dalyvavimą bendradarbiaujančių gimnazijų veikloje.
 6. Inicijuoti tarpmokyklinių renginių organizavimą.

Metodinės tarybos kuratorė

Galina Goloburdo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinės tarybos pirmininkė

Audronė Kuisytė-Zubkaitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai

Miroslava Stančik – gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė.

Ana Jasinska – lenkų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lenkų kalbos mokytoja ekspertė.

Irena Ciunaitienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vokiečių kalbos vyr. mokytoja.

Vilma Tamošaitienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos sekretorė.

Danuta Radevič – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė.

Božena Korvin-Piotrovska – matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, informacinių technologijų ir ekonomikos mokytoja metodininkė.

Marjan Pavilovskij – kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.

Mažena Gasparovič – meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, technologijų vyresnioji mokytoja.

 

Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA –  demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I–IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.

Mokinių tarybos uždaviniai

 • Atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje.
 • Formuoti vieningą mokinių bendruomenę.
 • Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus.
 • Etiškai, pagrįstai reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui, pavaduotojui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai.
 • Teikti   pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams.
 • Organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti gimnazijos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorė

Alina Maštaler – neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Mokinių tarybos pirmininkas

Patrycija Kostiukevič – III D klasės mokinys.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas

Daniel Žuromskij – III D klasės mokinys.

Mokinių tarybos narių 2020–2021 m. m. sąrašas

I A klasė
 • Aleksandr Skubilov
 • Natalia Gaidis
I B klasė
 • Aneta Matiješkaitytė
 • Edgar Kuznecov
I C klasė
 • Emilija Žuralovič
 • Matas Leščinski
I D klasė
 • Bartoš Voiciech Urbanovič
 • Karolina Vincalovičiūtė
II A klasė
 • Beata Zenkevič
 • Daniel Volčak
II B klasė
 • Evelina Ragucka
 • Hubert Neverovič
II C klasė
 • Emilija Zaborovska
 • Evelina Urbanovič
II D klasė
 • Adam Kozlovski
 • Emilija Kuncevič
 • Marta Sakson
III A klasė
 • Kamilia Manuzova
 • Konrad Jarmalkovič
 • Lukaš Urbanovič
III B klasė
 • Marcin Bužinski
 • Robertas Vasiliauskas
III C klasė
 • Kamilė Kamandulytė
 • Milena Okunevič
III D klasė
 • Emilija Zubriakova
IV A klasė
 • Erik Kliuk
 • Diana Zdanavičiūtė
IV B klasė
 • Aurelija Korenikova
 • David Medziul
 • Marta Bogdevič
IV C klasė
 • Eliza Petrovska

Mokinių tarybos susirinkimai vyksta kiekvieną pirmadienį po 3 pamokos, per 1-ąją ilgąją pertrauką (10:35-11:05) aktų salėje.

 

Darbo taryba

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos darbo tarybos tikslas – atstovauti darbuotojus, ginti jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovauti jų interesus.

DARBO TARYBOS REGLAMENTAS

Darbo tarybos pirmininkė

Eglė Mikulska – lietuvių kalbos mokytoja.

Darbo tarybos sekretorė

Renata Tučkovska – raštinės vadovė.

Darbo tarybos narė

Jadvyga Aleksandra Vysocka – socialinė pedagogė.