Valdymo struktūra

VILNIAUS JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS IR VALDYMO MODELIS

Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus, svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybos pirmininkė

Liucina Vasiliauskienė

Gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja

Diana Judkevič

Gimnazijos tarybos posėdžių sekretorius

Daniel Žuromskij, IV D klasė

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI

Tėvai

 • Liucina Vasiliauskienė
 • Valenty Maculevič
 • Gžegož Denkovski
 • Gracjana Jagiello
 • Vladislav Jančis

Mokytojai

 • Ana Vankevič
 • Viktor Lozovski
 • Eva Valma
 • Diana Judkevič
 • Ana Jasinska

Mokiniai

 • Daniel Žuromskij, IV D klasė
 • Bartoš Voicech Urbanovič, II D klasė
 • Ariana Korsak, II A klasė
 • Agata Petkevičiūtė, I C klasė
 • Hubert Jakub Neverovič, III B klasė

Gimnazijos tarybos nuostatai

Metodinė taryba

Tikslai

 1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas.
 2. Ugdyti visapusišką asmenybę.

Uždaviniai

 1. Tobulinti veikimo kartu įgūdžius siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės.
 2. Organizuoti tikslingas ugdymo(si) ne gimnazijoje veiklas.
 3. Tobulinti mokinių įsivertinimo įgūdžius.
 4. Plėsti mokymo(si) virtualioje aplinkoje galimybes.
 5. Organizuoti profesionalią pedagoginę veiklą, tenkinančią skirtingus mokinių poreikius.
 6. Puoselėti edukacinę aplinką.
 7. Puoselėti ir plėsti bendravimo gimtąja ir valstybine kalba ugdymo(si) kompetenciją.
 8. Puoselėti ir plėsti bendravimo užsienio kalbomis ugdymo(si) kompetenciją.
 9. Populiarinti ir plėsti matematinės kompetencijos ir pagrindinių gamtos mokslų bei technologijų kompetencijų ugdymą(si).
 10. Plėsti skaitmeninio ugdymo kompetenciją.
 11. Plėsti mokymosi mokytis kompetenciją.
 12. Plėsti socialinę ir pilietinę kompetenciją.
 13. Plėsti inicjatyvumo ir verslumo kompetenciją.
 14. Plėsti kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetenciją.

Metodinės tarybos kuratorė

Galina Goloburdo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinės tarybos pirmininkė

Filomena Petkevič – informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Nariai

Diana Judkevič – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

Ana Jasinska – lenkų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lenkų kalbos mokytoja ekspertė.

Evelina Gongapševaitė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos sekretorė.

Alina Suchodolska – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Lucija Kačemceva – matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, imatematikos mokytoja metodininkė.

Miroslava Stančik – gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė.

Danuta Radevič – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė.

Mažena Gasparovič – meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, technologijų vyresnioji mokytoja.

 

Mokinių savivalda

MOKINIŲ SAVIVALDA –  demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I–IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.

Mokinių savivaldos tikslai ir uždaviniai

 • Vienyti gimnazijos bendruomenę.
 • Atstovauti mokinių interesams.
 • Bendradarbiauti su gimnazijos administracija bei savivaldos institucijomis (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Tėvų komitetais).
 • Palaikyti ryšį su kitomis Lietuvos ir užsienio ugdymo institucijomis.

Mokinių savivaldos kuratorė

Diana Judkevič – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

Mokinių savivaldos pirmininkė

Emilia Kuncevič, III D klasės mokinė.

Mokinių savivaldos pirmininko pavaduotoja

Marta Sakson, III D klasės mokinė.

Mokinių savivaldos sekretorės

Natalia Gaidis, Ariana Korsak, II A klasės mokinės.

Mokinių tarybos narių 2021–2022 m. m. sąrašas

I A klasė
 • Patrycja Leščinskaitė
 • Eva Kamandulytė
I B klasė
 • Paulina Autuch
 • Iveta Korneva
I C klasė
 • Agata Petkevičiūtė
 • Mateuš Sinkevič
I D klasė
 • Karina Kukaitė
 • Palina Navikaitė
 • Viktorija Snežko
 • Izabela Orlovska
I E klasė
 • Ignacy Edvard Neverovič
 • Dovydas Petras Pupeikis
 • Lukaš Pavliukovič
II A klasė
 • Ariana Korsak
 • Kinga Kliukauskaitė
 • Natalia Gaidis
II B klasė
 • Aneta Matiješkaitytė
 • Kamilė Lovmecka
 • Kornelija Milena Petročenkovaitė
II C klasė
 • Edvin Macevič
 • Karolina Matulevič
II D klasė
 • Bartoš Urbanovič
 • Karolina Vinclovičiūtė
III A klasė
 • Daniel Volčak
 • Beata Zenkevič
III B klasė
 • Evelina Ragucka
 • Hubert Jakub Neverovič
III C klasė
 • Paulina Litvinovič
 • Kamila Pavlova
III D klasė
 • Emilia Anuškevič
 • Marta Sakson
 • Emilia Kuncevič
IV A klasė
 • Konrad Jarmalkovič
 • Lukaš Urbanovič
 • Kamilia Manuzova
IV B klasė
 • Marcin Bužinski
 • Robert Vasiliauskas
IV C klasė
 • Kamilė Kamandulytė
 • Milena Okunevič
IV D klasė
 • Emilia Zubriakova
 • Patrycja Kosciukevič
 • Daniel Žuromski
 • Adam Misevič

 

Darbo taryba

Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos darbo tarybos tikslas – atstovauti darbuotojus, ginti jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovauti jų interesus.

DARBO TARYBOS REGLAMENTAS

Darbo tarybos pirmininkė

Eglė Mikulska – lietuvių kalbos mokytoja.

Darbo tarybos sekretorė

Renata Tučkovska – raštinės vadovė.

Darbo tarybos narė

Jadvyga Aleksandra Vysocka – socialinė pedagogė.