Valdymo struktūra

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS IR VALDYMO MODELIS

Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus, svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybos pirmininkė

Graciana Jagello

Gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja

Anželika Dubauskienė

Gimnazijos tarybos posėdžių sekretorius

Diana Judkevič

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI

Tėvai

 • Anželika Dubauskienė
 • Kšyštof Šuškevič
 • Viaceslav Astaščenko
 • Graciana Jagello
 • Vladislav Jančis

Mokytojai

 • Ana Vankevič
 • Viktor Lozovski
 • Eva Valma
 • Diana Judkevič
 • Ana Jasinska

Mokiniai

 • Aurora Degesytė, II D klasė
 • Bartoš Voicech Urbanovič, IV D klasė
 • Karolina Sinkevič, III D klasė
 • Katrina Astaščenko, I D klasė
 • Ignacy Edward Niewierowicz, III D klasė

Gimnazijos tarybos nuostatai

Metodinė taryba

Tikslai

 1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas.
 2. Ugdyti visapusišką asmenybę.

Uždaviniai

 1. Tobulinti veikimo kartu įgūdžius siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės.
 2. Organizuoti tikslingas ugdymo(si) ne gimnazijoje veiklas.
 3. Tobulinti mokinių įsivertinimo įgūdžius.
 4. Plėsti mokymo(si) virtualioje aplinkoje galimybes.
 5. Organizuoti profesionalią pedagoginę veiklą, tenkinančią skirtingus mokinių poreikius.
 6. Puoselėti edukacinę aplinką.
 7. Puoselėti ir plėsti bendravimo gimtąja ir valstybine kalba ugdymo(si) kompetenciją.
 8. Puoselėti ir plėsti bendravimo užsienio kalbomis ugdymo(si) kompetenciją.
 9. Populiarinti ir plėsti matematinės kompetencijos ir pagrindinių gamtos mokslų bei technologijų kompetencijų ugdymą(si).
 10. Plėsti pažinimo kompetenciją.
 11. Plėsti skaitmeninę kompetenciją.
 12. Plėsti komunikavimo kompetenciją.
 13. Plėsti socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją.
 14. Plėsti kūrybiškumo kompetenciją.
 15. Plėsti pilietiškumo kompetenciją.
 16. Plėsti kultūrinę kompetenciją.

Metodinės tarybos kuratorė

Božena Korvin-Piotrovska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų ir ekonomikos mokytoja metodininkė.

Metodinės tarybos pirmininkė

Filomena Petkevič – informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Nariai

Diana Judkevič – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

Ana Jasinska – lenkų kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lenkų kalbos mokytoja ekspertė.

Evelina Gongapševaitė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Metodinės tarybos sekretorė.

Jekaterina Rybakovienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Edita Zubel – matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, imatematikos mokytoja metodininkė.

Miroslava Stančik – gamtos mokslų, kūno kultūros, meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė.

Danuta Radevič – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė.

Mokinių savivalda

MOKINIŲ SAVIVALDA –  demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I–IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.

Mokinių savivaldos tikslai ir uždaviniai

 • Vienyti gimnazijos bendruomenę.
 • Atstovauti mokinių interesams.
 • Bendradarbiauti su gimnazijos administracija bei savivaldos institucijomis (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Tėvų komitetais).
 • Palaikyti ryšį su kitomis Lietuvos ir užsienio ugdymo institucijomis.

Mokinių savivaldos kuratorė

Diana Judkevič – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

Mokinių savivaldos pirmininkė

Izabela Orlovska, III C klasės mokinė

Mokinių savivaldos pirmininko pavaduotoja

Aurora Degesytė, II D klasės mokinė
Katrina Astaščenko, I D klasės mokinė

Mokinių tarybos narių 2023–2024 m. m. sąrašas

I A klasė
 • Paulina Antropik
 • Dominika Denisova
 • Lukrecija Dobrovolska
 • Elžbieta Gžibovska
 • Kamilia Rusakaitė
I B klasė
 • Karina Achverdašvili
 • Emilija Kudin
I C klasė
 • Patricija Romeiko
I D klasė
 • Katrina Astaščenko
 • Mateusz Ustjanovski
I E klasė
 • Marta Eva Jurevič
 • Karolina Makarova
 • Marta Lapcun
 • Maria Roščinska
 • Olivia Vitkovska
 • Šymon Piotr Urbanovič
II B klasė
 • Rafal Blaževič
II C klasė
 • Patricja Korenikova
II D klasė
 • Aurora Degesytė
 • Olivija Rogovska
 • Elina Jarmalkovič
 • Beata Kozlovska
 • Agata Macevič
II E klasė
 • Kinga Novicka
III A klasė
 • Patrycja Balcevič
III B klasė
 • Marlena Choružik
 • Kamilė Bartoševič
 • Dominika Tuminskytė
 • Kšyštof Gaverski
III C klasė
 • Karolina Sinkevič
 • Izabela Orlovska
 • Eva Kamandulytė
III D klasė
 • Jakub Sakson
 • Ignacy Edward Niewierowicz
IV A klasė
 • Ariana Korsak
 • Natalia Gaidis
IV D klasė
 • Bartoš Voiciech Urbanovič

 

Darbo taryba

Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos darbo tarybos tikslas – atstovauti darbuotojus, ginti jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovauti jų interesus.

DARBO TARYBOS REGLAMENTAS

Darbo tarybos pirmininkė

Eglė Mikulska – lietuvių kalbos mokytoja.

Darbo tarybos sekretorė

Renata Tučkovska – raštinės vadovė.

Darbo tarybos narė

Jadvyga Aleksandra Vysocka – socialinė pedagogė.