Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką gimnazijoje.

Vaiko gerovės komisijos nariai

Adam Blaškevič – gimnazijos direktorius, komisijos pirmininkas.

Galina Goloburdo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Alina Maštaler – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

Diana Judkevič – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

Liucina Gilevska – psichologė.

Jadvyga Aleksandra Vysocka – socialinė pedagogė.

Marta Vitienė – visuomenės sveikatos specialistė.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės www.smm.lt skyriuje „Teisinė informacija“, Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt

Ką veikia vaiko gerovės komisija gimnazijoje?

Mokymosi sėkmė

 • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu.
 • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme.
 • Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas.

Pagalba

 • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.
 • Analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.
 • Analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.
 • Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams.

Bendradarbiavimas

 • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje.
 • Pataria gimnazijos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis, mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūrą.
 • Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, gimnazijos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.
 • Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“

Nuo 2018–2019 m. m. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje vykdoma Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“. Programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Temos yra pritaikytos mokinių amžiui, kūrybiškos, inovatyvios; naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmenų, komandiniai žaidimai, darbas grupėse ir kt.