Ugdymo turinio atnaujinimas

Tėvams apie UTA

ATNAUJINTAS UGDYMO TURINYS: KAIP GALI PRISIDĖTI TĖVAI? Kristina Paulikė. Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė. NŠA metodininkė.

Daugiau informacijos https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

Atnaujintų bendrojo ugdymo programų korekcijos

Su suinteresuotomis pusėmis suderintas ir 2023 m. rugsėjo 5 d. patvirtintas ministro įsakymas Nr. V-1146 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“. Minėtu įsakymu pakoreguotos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos. Techninio ir dalykinio pobūdžio pakeitimai atlikti atsižvelgiant į dalykinių asociacijų, mokytojų ir ekspertų siūlymus, taip pat patvirtintos naujos modulių ir pasirenkamųjų dalykų programos.

Su bendrųjų ugdymo programų pakeitimais galima susipažinti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7165e2104baa11ee9de9e7e0fd363afc

Metodinę informaciją, atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui galima rasti švietimo portale www.emokykla.lt https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos