Sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ 

Marta Vitienė
Nėra darbe

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veikla 

  • Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklų inicijavimas ir vykdymas.
  • Konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams sveikatos saugojimo klausimais.  
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos bei asmens higienos įgūdžius. 
  • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų bei kitais nenumatytais atvejais. 
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes. 
  • Bendradarbiavimas su gimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.
  • Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.