Ugdymo proceso organizavimas 2023–2024 mokslo metais

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.
  • Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  • Jei oro temperatūra minus 25°C ir žemesnė arba 30°C ar aukštesnė mokiniai į gimnaziją gali nevykti. Ugdymo procesas į gimnaziją atvykusiems mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Atsižvelgus į susidariusią situaciją gali būti priimtas sprendimas organizuoti ugdymą nuotoliu. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo proceso trukmė

I–II gimn. klasės

2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. birželio 26 d. 37 savaitės

 

III gimn. klasės

2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. birželio 18 d. 36 savaitės

 

IV gimn. klasės

2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. birželio 4 d. 34 savaitės

 

 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė

Pirmas pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 19 d.

 

Antras pusmetis

2024 m. sausio 22 d. – birželio 26 d. (birželio 18 d. – III gimn. klasės; birželio 4 d. – IV gimn. klasės)

 

 

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis

Rudens

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

 

Žiemos (Kalėdų)

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

 

Žiemos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

 

Pavasario (Velykų)

2024 m. balandžio 02 d. – balandžio 5 d.

 

  • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams. Atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos). Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31d.
  • Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31d.
  • Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario(Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.