Ugdymo proceso organizavimas 2021–2022 mokslo metais

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbo tvarka nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d.
  • Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  • Jei oro temperatūra minus 25°C ir žemesnė arba 30°C ar aukštesnė mokiniai į gimnaziją gali nevykti. Ugdymo procesas į gimnaziją atvykusiems mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Atsižvelgus į susidariusią situaciją gali būti priimtas sprendimas organizuoti ugdymą nuotoliu. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo proceso trukmė

I–II gimn. klasės

2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. birželio 23 d. 185 ugdymo dienos

 

III gimn. klasės

2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. birželio 16 d. 180 ugdymo dienos

 

IV gimn. klasės

2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. gegužės 26 d. 165 ugdymo dienos

 

 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė

Pirmas pusmetis

2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d.

 

Antras pusmetis

2022 m. sausio 24 d. – birželio 23 d. (birželio 16 d. – III gimn. klasės; gegužės 26 d. – IV gimn. klasės)

 

 

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis

Rudens

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

 

Žiemos (Kalėdų)

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

 

Žiemos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

 

Pavasario (Velykų)

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

 

  • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams. Atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos). Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31d.
  • Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31d.
  • Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario(Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.