Mokinių elgesio taisyklės

Mokinys turi teisę

 1. Ginti savo garbę ir neliečiamumą.
 2. Dalyvauti įvairioje  popamokinėje gimnazijos veikloje (kiek leidžia gimnazijos finansai).
 3. Kritikuoti gimnazijos administraciją, jei yra pažeidžiamos mokinio teisės, nurodytos gimnazijos dokumentuose.
 4. Gauti psichologinę, pedagoginę, medicininę pagalbą.
 5. Būti tinkamai ugdomas remiantis protinio darbo higienos reikalavimais.
 6. Į auklėtojo priežiūrą ir tinkamas gimnazijoje sąlygas, garantuojančias apsaugą ir gynybą nuo įvairių fizinio ir psichologinio smurto formų.
 7. Į minties, įsitikinimų, pasaulėžiūros ir religijos laisvę, jei tai nekenkia kitų asmenų gerovei.
 8. Pranešti apie nepasiruošimą pamokai dėl svarbių priežasčių.
 9. Atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose, peržiūrose, sporto varžybose ir kituose renginiuose atsižvelgdamas į turimas galimybes ir gebėjimus.
 10. Sulaukti papildomos mokytojo pagalbos, ypač tada, kai nesugeba įsisavinti naujos medžiagos.
 11. Išreikšti save žodžiu ir raštu arba panaudodamas įvairias kitas perteikimo priemones neįžeisdamas ir nepažeisdamas kito asmens teisių.
 12. Steigti sąjungas, būti jų narys, jei tai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir laisvės.
 13. Į poilsį ir laisvalaikį.

Mokinys privalo

 1. Rūpintis gimnazijos garbe ir padėti puoselėti gerą jos vardą.
 2. Nevėluoti į pamokas.
 3. Būti pasiruošęs pamokoms.
 4. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.
 5. Rodyti pagarbą mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams.
 6. Per pamokas ir šventes tvarkingai ir estetiškai atrodyti.
 7. Gerbti valstybės simbolius (himną, vėliavą, herbą), mokyklos vėliavą ir religiją.
 8. Gerbti kitų požiūrį ir įsitikinimus, jų asmeninį orumą, rodyti atvirumą ir jautrumą, teikti visokeriopą pagalbą savo draugams.
 9. Užtikrinti, kad būtų gera atmosfera klasėje ir gimnazijoje bei mokėti susidoroti su mokyklos užduotimis.
 10. Rūpintis mokyklos turtu ir jo neniokoti.
 11. Nevaikščioti mokykloje su striuke ir galvos apdangalu. Pamokų metu nevalgyti, negerti, nekramtyti gumos, išjungti mobilųjį telefoną (išimtiniais atvejais mokytojas gali nepaisyti šios taisyklės).
 12. Mokiniai, simpatizuojantys vienas kitam, negali rodyti savo artimų jausmų demonstratyviai.
 13. Netoleruoti agresyvaus elgesio. Smurtas, piktnaudžiavimas ir žeminimas yra draudžiamas.
 14. Nesikeikti, nevartoti vulgarių žodžių, nerėkauti, valdyti savo emocijas. Turi būti mandagus su suaugusiaisiais, bendraamžiais, mokyklos darbuotojais.
 15. Nerūkyti, negerti alkoholio, nevartoti kitų psichoaktyvių medžiagų. Nesiūlyti to kitiems.
 16. Rūpintis tvarka ir asmenine higiena. Nešiukšlinti ir negadinti sienų, stalų ir kėdžių, nesispjaudyti, negadinti viešosios nuosavybės.
 17. Pamokose su mokytojais, draugais ir kolegomis elgtis kultūringai. Netrukdyti kitiems, nepertraukinėti, nekomentuoti kitų žmonių kalbos, nevaikščioti po klasę be mokytojo leidimo, nediskutuoti su mokytoju ne pamokos tema.