Mokinių elgesio taisyklės

ATSARGUMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS, NAUDOJANT MOBILIUOSIUS TELEFONUS MOKYKLOJE

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI  
MOKINIŲ ALKOHOLIO VARTOJIMO TVARKA  
PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS  
MOKINIŲ PIRMOS PAGALBOS TVARKA  
MOKINIŲ SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ TVARKOS APRAŠAS  
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS  

Mokinys turi teisę

 1. Ginti savo garbę ir neliečiamumą.
 2. Dalyvauti mokyklos įvairioje popamokinėje veikloje (kiek leidžia gimnazijos finansai).
 3. Kritikuoti mokyklos administraciją, jei yra pažeidžiamos mokinio teisės, nurodytos gimnazijos dokumentuose.
 4. Gauti psichologinę, pedagoginę, medicininę pagalbą.
 5. Būti tinkamai ugdomas remiantis protinio darbo higienos reikalavimais.
 6. Į auklėtojo priežiūrą ir tinkamas gimnazijoje sąlygas, garantuojančias apsaugą ir gynybą nuo įvairių fizinio ir psichologinio smurto formų.
 7. Į minties, įsitikinimų, pasaulėžiūros ir religijos laisvę, jei tai nekenkia kitų asmenų gerovei.
 8. Būti nepasiruošęs pamokoms, jei mokykloje nebuvo ne mažiau kai 3 dienas. Tokiu atveju mokytojas nustato žinių įsisavinimo laikotarpį, kurio mokinys privalo laikytis.
 9. Pranešti apie nepasiruošimą pamokai neįvardindamas priežasčių. Leidžiamą nepasiruošimų skaičių per visą semestrą nustato mokytojas.
 10. Atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose, peržiūrose, sporto varžybose ir kituose renginiuose atsižvelgdamas į turimas galimybes ir gebėjimus.
 11. Sulaukti papildomos mokytojo pagalbos, ypač tada, kai nesugeba įsisavinti naujos medžiagos.
 12. Išreikšti save žodžiu ir raštu, kūrybos forma arba panaudodamas įvairias kitas perteikimo priemones neįžeisdamas ir nepažeisdamas kito asmens teisių.
 13. Steigti sąjungas, būti jų narys, jei tai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir laisvės.
 14. Į poilsį ir laisvalaikį.

Mokinys privalo

 1. Rūpintis gimnazijos garbe ir padėti puoselėti gerą jos vardą.
 2. Rodyti pagarbą mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams.
 3. Per pamokas ir šventes tvarkingai ir estetiškai atrodyti.
 4. Gerbti valstybės simbolius (himną, vėliavą, herbą), mokyklos vėliavą ir religiją.
 5. Gerbti kitų požiūrį ir įsitikinimus, jų asmeninį orumą, rodyti atvirumą ir jautrumą,teikti visokeriopą pagalbą savo draugams.
 6. Užtikrinti, kad būtų gera atmosfera klasėje ir gimnazijoje bei mokėti susidoroti su mokyklos užduotimis.
 7. Rūpintis mokyklos turtu ir užkirsti kelią jų niekinimui.
 8. Nevaikščioti mokykloje su striuke ir galvos apdangalu. Pamokų metu nevalgyti, negerti, nekramtyti gumos, išjungti mobilųjį telefoną, (išimtiniais atvejais mokytojas gali nepaisyti šios taisyklės).
 9. Mokiniai, simpatizuojantys vienas kitam, negali rodyti savo artimų jausmų demonstratyviai.
 10. Netoleruoti ir ignoruoti agresyvų elgesį. Smurtas, piktnaudžiavimas ir žeminimas yra draudžiamas.
 11. Nesikeikti, nenaudoti vulgarių žodžių, nerėkauti, valdyti savo emocijas. Turi būti mandagus su suaugusiaisiais, bendraamžiais, mokyklos darbuotojais.
 12. Nerūkyti, negerti ar nenaudoti kitų psichoaktyvių medžiagų. Nesiūlyti to kitiems.
 13. Rūpintis tvarka ir asmenine higiena. Nešiukšlinti ir negadinti sienų, stalų ir kėdžių, nesispjaudyti, negadinti viešosios nuosavybės.
 14. Nevėluoti į pamokas.
 15. Būti pasiruošęs pamokoms.
 16. Nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
 17. Atsakingai budėti mokykloje.
 18. Pamokose elgtis kultūringai su mokytojais, draugais ir kolegomis. Netrukdyti kitiems, nepertraukinėti, nekomentuoti kitų žmonių kalbos, nevaikščioti po klasę be mokytojo leidimo, nediskutuoti su mokytoju ne pamokos tema.