MOKINIŲ PRIĖMIMAS

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO

VILNIAUS JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

Priėmimo sąlygos

 1. Gimnazijos klasės yra komplektuojamos atsižvelgiant į suderintą su Švietimo skyriumi komplektavimo mikrorajoną.
 2. Mokinių priėmimas į bet kurią klasę vykdomas pagal steigėjo nustatytą tvarką, paruoštą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius priėmimo kriterijus.
 3. Į I klasę priimami visi Jono Pauliaus II pagrindinės mokyklos aštuntą klasę baigę pažangūs mokiniai.
 4. Esant laisvų vietų, į I klasę priimami kitų miesto mokyklų mokiniai. Didesniam mokinių skaičiui pareiškus norą mokytis pirmoje gimnazijos klasėje, pirmenybė teikiama dalykinių olimpiadų ir konkursų prizininkams, vaikams su negalia, daugiavaikių šeimų vaikams, našlaičiams, gimnazijoje besimokančių mokinių broliams ir seserims.
 5. Stodamas į gimnaziją mokinys arba jo tėvai (globėjai) pateikia:
  1. gimnazijos direktoriaus vardu parašytą prašymą;
  2. klasės baigimo pažymėjimą arba pažymių suvestinę;
  3. mokinio asmens bylos kopiją;
  4. sveikatos kortelę.
 6. Į III klasę priimami visi mokiniai, baigę Pagrindinio ugdymo programą.
 7. Į IV klasę priimami mokiniai, kurių pasirinktas mokymosi profilis atitinka gimnazijos klasių ugdymo planus.
 8. Prašymai mokytis gimnazijoje priimami gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
 9. Mokinio priėmimas mokytis forminamas mokymosi sutartimi.
 10. Atvykę arba grįžę iš užsienio mokiniai, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priimami į klasę, atitinkančią jų žinių ir gebėjimų lygį, kurį nustato direktoriaus sudaryta mokytojų komisija.
 11. Už gimnazijos tvarkos nesilaikymą, blogą požiūrį į ugdymą ir įsipareigojimų nevykdymą mokiniui gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:
  1. klasės vadovo pastaba;
  2. pranešimas tėvams (žodžiu arba raštu);
  3. gimnazijos įsakymu pareikšta pastaba arba papeikimas.
 12. Už akivaizdų mokymosi bei elgesio taisyklių nepaisymą mokiniui gali būti taikomos šios priemonės:
  1. kėlimas į paralelinę klasę;
  2. kėlimas į kitą mokyklą;
  3. pašalinimas iš gimnazijos.
 13. Priemonės, išvardintos 12 skyriaus „b“ ir „c“ poskyriuose, taikomos remiantis pedagogų tarybos nutarimu, dalyvaujant tėvams arba globėjams.
 14.  Už mokslo pasiekimus, puikų elgesį bei tinkamą atstovavimą gimnazijai mokinys gali būti:
  1. pagirtas klasės auklėtojo;
  2. pagirtas gimnazijos direktoriaus;
  3. apie pasiekimus raštu ar žodžiu informuoti mokinio tėvai;
  4. apdovanotas Pedagogų ir Gimnazijos tarybos įsteigta daiktine dovana;
  5. apdovanotas gimnazijos padėkos raštu, kitais administracijos, Pedagogų tarybos, Gimnazijos tarybos nustatytais apdovanojimais.