Įtraukusis ugdymas

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

Specialiosios klasės

Neturime

Specialiosios erdvės mokiniams

Neturime

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokinimas

Gimnazijos pritaikomumo proc. pagal statis.lt
Informacija ruošiama
Gimnazijos automobilių stovėjimo aikštelėje yra įrengta neįgaliesiems skirta vieta. Prie abiejų įėjimų į pastatą yra įrengti stacionarūs pandusai lengvinantys žmonių su negalia judėjimą. Įėjimo į pastatą durų plotis atitinka reikalavimus.

             

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Pedagogų pasirengimas

2023 m. gimnazijos pedagoginis personalas dalyvavo 40 akademinių valandų mokymo programoje „Misija – įtraukusis ugdymas“.
Gimnazijoje veikia aiškūs susitarimai dėl specialiųjų poreikių mokinių. Vaiko gerovės komisija koordinuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.

Mokinių tėvų informavimas

Įtraukties principo gairės
Įtraukiojo ugdymo link: vertybės, požiūris ir susitarimai
Įtraukiojo ugdymo link: įtraukusis ugdymas klasėje
Kultūra Įtraukčiai Įtrauktis Kultūrai mokykloje
Lietuvos įtraukties švietime centras