Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

image

Grįžti į projektų sąrašą

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

·       Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms. Mokyklos aprūpintos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

·       Parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos

Vykdomos veiklos:

·       Kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo STEAM atviros prieigos centrai

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

·        Daugiau apie projektą

·        Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra 

Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Mokykla 2023 m. kaip Nacionalinės švietimo agentūros partneris pagal Jungtinės veiklos sutartį dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektą ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), pagal kurį Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas mokyklų aprūpinimas vadovėliais pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Uždaviniai: 1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti. 2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. 2023 m. mokyklai iš Projekto lėšų atnaujinto ugdymo turinio vadovėliams įsigyti pagal mokyklos mokinių skaičių skirta 11819,52 eurų. Patirtos išlaidos atnaujinto ugdymo turinio vadovėliams, paskelbtiems Švietimo portalo Vadovėlių duomenų bazėje, įsigyti apmokamos taikant Europos socialinio fondo agentūros nustatytus fiksuotuosius įkainius ( pagrindiniam ugdymui – 18,52 Eur, viduriniam ugdymui – 21,80 Eur) bei papildomai pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-1379 skiriama visiems mokyklos mokiniams po 15,00 eurų. Daugiau informacijos apie projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-skaitmeninio-ugdymo-turinio-kurimas-ir-diegimas/

2023 m. iš projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) lėšų gimnazija įsigijo šiuos vadovėlius.