REKRUTACJA

Zapisy uczniów do klasy pierwszej – trzeciej gimnazjum na rok szkolny 2022-2023

GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W WILNIE ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej - trzeciej gimnazjum na rok szkolny 2022-2023. Prosimy rejestrować się elektronicznie do 31 maja 2022 r. W razie trudności z rejestracją zwracać się do sekretariatu gimnazjum. Rejestracja na stronie https://svietimas.vilnius.lt/ 

Przyszłych uczniów i ich rodziców zapraszamy na informacyjne spotkanie online 23 marca b. r. o godz. 18.00.

Rejestracja na spotkanie https://forms.gle/NJejjKwpDw3NFPde6

Warunki przyjęcia do Gimnazjum im. Jana Pawła II

 1. Przyjęcie uczniów do klas 1–4 gimnazjum odbywa się według ustalonych kryteriów, opartych na ogólnych zasadach rekrutacji, zatwierdzonych  przez ministra oświaty i nauki Republiki Litewskiej.
 2. Gimnazjum jest dostępne dla wszystkich uczniów, którzy pragną w nim się uczyć  i akceptują jego statut.
 3. Do gimnazjum uczniowie są przyjmowani bez obowiązku składania egzaminów wstępnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do gimnazjum przysługuje uczniom, którzy ukończyli klasę ósmą Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
 5. W przypadku wolnych miejsc do klasy 1 są przyjmowani uczniowie z innych szkół.
 6. Jeżeli chęć podjęcia nauki w klasie 1 gimnazjum zgłasza większa liczba osób, pierwszeństwo mają:
  • dzieci niepełnosprawne;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • sieroty;
  • bracia i siostry uczniów, uczących się w gimnazjum;
  • laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 7. Do klasy 3 są przyjmowani wszyscy uczniowie, którzy opanowali program szkoły podstawowej.
 8. Do klasy 4 są przyjmowani uczniowie, przez których wybrany plan nauczania odpowiada planowi kształcenia w klasach gimnazjalnych.
 9. Uczniowie, którzy przybyli lub wrócili z zagranicy i nie mają dokumentów potwierdzających ich poziom wykształcenia, są przyjmowani do odpowiedniej klasy na mocy decyzji  powołanej przez dyrektora Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, której zadaniem jest zakwalifikowanie kandydata do odpowiedniej klasy gimnazjum zgodnie z jego poziomem wiedzy i umiejętności.
 10. Uczeń przyjęty do gimnazjum podpisuje umowę Moksleivių priėmimo į gimnaziją pagal bendrojo pagrindinio (vidurinio) ugdymo programą z dyrektorem gimnazjum.

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci bądź ich rodzice (opiekunowie) składają w sekretariacie podanie z prośbą o przyjęcie do gimnazjum oraz dołączają:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bądź dokument, poświadczający ukończenie roku szkolnego wraz z wykazem ocen, potwierdzony przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia;
 3. kopię świadectwa urodzenia;
 4. kandydaci: laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają dyplomy bądź zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.