REKRUTACJA

Warunki przyjęcia do Gimnazjum im. św. Jana Pawła II

 1. Przyjęcie uczniów do klas 1–4 gimnazjum odbywa się według ustalonych kryteriów, opartych na ogólnych zasadach rekrutacji, zatwierdzonych  przez ministra oświaty i nauki Republiki Litewskiej.
 2. Gimnazjum jest dostępne dla wszystkich uczniów, którzy pragną w nim się uczyć  i akceptują jego statut.
 3. Do gimnazjum uczniowie są przyjmowani bez obowiązku składania egzaminów wstępnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do gimnazjum przysługuje uczniom, którzy ukończyli klasę ósmą Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
 5. W przypadku wolnych miejsc do klasy 1 są przyjmowani uczniowie z innych szkół.
 6. Jeżeli chęć podjęcia nauki w klasie 1 gimnazjum zgłasza większa liczba osób, pierwszeństwo mają:
  • dzieci niepełnosprawne;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • sieroty;
  • bracia i siostry uczniów, uczących się w gimnazjum;
  • laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 7. Do klasy 3 są przyjmowani wszyscy uczniowie, którzy opanowali program szkoły podstawowej.
 8. Do klasy 4 są przyjmowani uczniowie, przez których wybrany plan nauczania odpowiada planowi kształcenia w klasach gimnazjalnych.
 9. Uczniowie, którzy przybyli lub wrócili z zagranicy i nie mają dokumentów potwierdzających ich poziom wykształcenia, są przyjmowani do odpowiedniej klasy na mocy decyzji  powołanej przez dyrektora Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, której zadaniem jest zakwalifikowanie kandydata do odpowiedniej klasy gimnazjum zgodnie z jego poziomem wiedzy i umiejętności.
 10. Uczeń przyjęty do gimnazjum podpisuje umowę Moksleivių priėmimo į gimnaziją pagal bendrojo pagrindinio (vidurinio) ugdymo programą z dyrektorem gimnazjum.

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci bądź ich rodzice (opiekunowie) składają w sekretariacie podanie z prośbą o przyjęcie do gimnazjum oraz dołączają:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bądź dokument, poświadczający ukończenie roku szkolnego wraz z wykazem ocen, potwierdzony przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia;
 3. kopię świadectwa urodzenia;
 4. kandydaci: laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają dyplomy bądź zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.