Komisja ds. dbania o dobro dziecka

Celem komisji do spraw dziecka jest zapewnienie bezpiecznego, pozytywnego, harmonijnego środowiska dla dzieci w gimnazjum.

Skład komisji ds. dziecka

Adam Błaszkiewicz – dyrektor gimnazjum, przewodniczący grupy.

Bożena Korwin-Piotrowska – wicedyrektor ds. nauczania.

Diana Judkiewiczwicedyrektor ds. pozalekcyjnych.

Lucyna Gilewska – psycholog.

Jadwiga Aleksandra Wysocka – pedagog socjalny.

Marta Vitienė – specjalista ds. zdrowia publicznego.

Czym się zajmuje komisja ds. dziecka w gimnazjum?

Sukces w nauce

  • Dba o stworzenie psychologicznie i fizycznie bezpiecznego środowiska w gimnazjum.
  • Dba o sukcesy uczniów w nauce.
  • Analizuje przyczyny niskiej motywacji, nieudanej nauki uczniów uczęszczających do gimnazjum i udziela wskazówek. rodzicom i nauczycielom

Pomoc

  • Pomaga rozwiązywać problemy relacji uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń oraz oferuje nauczycielom sposoby na poprawę tych relacji.
  • Analizuje naruszenia zasad zachowania dziecka w gimnazjum, przypadki przemocy, szkodliwe nawyki, naruszenia prawa, poszukuje rozwiązań tych problemów.
  • Zapewnia pomoc psychologiczną członkom społeczności gimnazjalnej w przypadku niespodziewanego bolesnego zdarzenia.

Współpraca

  • Organizuje wdrażanie programów profilaktyki, poprawy zdrowia w gimnazjum.
  • Doradza dyrektorowi gimnazjum, w jaki sposób lepiej zorganizować wsparcie społeczne dla potrzebujących uczniów, opiekę zdrowotną.
  • Ocenia szczególne potrzeby w zakresie edukacji uczniów, przedstawia sugestie i zalecenia rodzicom, nauczycielom, administracji gimnazjalnej w zakresie adaptacji środowiska edukacyjnego, korzystania ze specjalistycznego wsparcia, programów szkoleniowych, specjalnych narzędzi szkoleniowych i pomocy technicznej, aby stworzyć optymalne warunki dla uczniów. W razie potrzeby sugeruje rodzicom, że specjalne potrzeby edukacyjne dziecka są oceniane przez miejskie pedagogiczne służby psychologiczne.
  • Iinformuje rodziców i innych członków społeczności gimnazjalnej o możliwościach zapewnienia wsparcia edukacyjnego w gimnazjum i poza nim.

Aktualnie realizowane programy

PROGRAM PREWENCYJNY „SWOJĄ DROGĄ“

Od 2018–2019 r. szk. w Gimnazjum im. Jana Pawła II realizuje się program prewencyjny „Swoją drogą“. Celem programu jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

Program edukacji społeczno-emocjonalnej „Mosty przyjaźni“

W celach rozwijania umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów oraz budowania harmonijnych relacji wzajemnych, pedagog socjalny i psycholog gimnazjum zainicjowały stworzenie dla uczniów programu gimnazjalnego „Mosty Przyjaźni“. Program ten ma też pomóc uczniom pierwszych klas gimnazjalnych w adaptacji w środowisku gimnazjum JP2. Program obejmuje lekcje integracyjne, zajęcia „Przyjaciel przyjacielowi“, wspólne imprezy prewencyjne w gimnazjum i razem z wileńskimi szkołami partnerskimi.

Program organizacji pozarządowej Centrum pomocy rodzinie osób zaginionych „Wzmacnianie umiejętności dziewcząt i chłopców w dziedzinie równości płci w celu skutecznego zapobiegania przemocy na tle płciowym“

Przemoc w mediach, rodzinie, sieciach społecznościowych stała się powszechnym zjawiskiem, dlatego młody człowiek spotyka się z wieloma trudnościami, dokonując różnych wyborów, często nie radzi sobie z problemami emocjonalnymi czy dręczącymi dylematami egzystencjalnymi. To jest szczególnie odczuwane wtedy, kiedy dziecko czy młodzież we właściwym czasie nie otrzymuje wykwalifikowanej pomocy specjalistycznej. Dlatego ważne jest, aby dzieci i młodzież zdobywała wiedzę na temat równości płci, zagrożeń związanych z władzą i kontrolą w związku z bliską osobą, by umieli rozpoznać przejawy przemocy domowej i potrafili budować oparte na szacunku bezpieczne relacje. Celem tego programu jest zapobieganie przemocy na tle płciowym i wzmocnienie umiejętności w dziedzinie równości płci. Podczas zajęć w klasach gimnazjalnych I–IV, które odbywają się w czasie lekcji integrowanych, wychowawczych czy innych, w pracy z młodzieżą wykorzystuje się metodykę Mia Hanström.  

Centrum pomocy rodzinie osób zaginionych https://www.missing.lt/