Komisja ds. dbania o dobro dziecka

Celem komisji do spraw dziecka jest zapewnienie bezpiecznego, pozytywnego, harmonijnego środowiska dla dzieci w gimnazjum.

Skład komisji ds. dziecka

Adam Błaszkiewicz – dyrektor gimnazjum, przewodniczący grupy.

Halina Gołoburdo – wicedyrektor ds. nauczania.

Alina Masztaler – wicedyrektor ds. pozalekcyjnych.

Diana Judkiewiczwicedyrektor ds. pozalekcyjnych.

Lucyna Gilewska – psycholog.

Jadwiga Aleksandra Wysocka – pedagog socjalny.

Marta Vitienė – specjalista ds. zdrowia publicznego.

Czym się zajmuje komisja ds. dziecka w gimnazjum?

Sukces w nauce

  • Dba o stworzenie psychologicznie i fizycznie bezpiecznego środowiska w gimnazjum.
  • Dba o sukcesy uczniów w nauce.
  • Analizuje przyczyny niskiej motywacji, nieudanej nauki uczniów uczęszczających do gimnazjum i udziela wskazówek. rodzicom i nauczycielom

Pomoc

  • Pomaga rozwiązywać problemy relacji uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń oraz oferuje nauczycielom sposoby na poprawę tych relacji.
  • Analizuje naruszenia zasad zachowania dziecka w gimnazjum, przypadki przemocy, szkodliwe nawyki, naruszenia prawa, poszukuje rozwiązań tych problemów.
  • Zapewnia pomoc psychologiczną członkom społeczności gimnazjalnej w przypadku niespodziewanego bolesnego zdarzenia.

Współpraca

  • Organizuje wdrażanie programów profilaktyki, poprawy zdrowia w gimnazjum.
  • Doradza dyrektorowi gimnazjum, w jaki sposób lepiej zorganizować wsparcie społeczne dla potrzebujących uczniów, opiekę zdrowotną.
  • Ocenia szczególne potrzeby w zakresie edukacji uczniów, przedstawia sugestie i zalecenia rodzicom, nauczycielom, administracji gimnazjalnej w zakresie adaptacji środowiska edukacyjnego, korzystania ze specjalistycznego wsparcia, programów szkoleniowych, specjalnych narzędzi szkoleniowych i pomocy technicznej, aby stworzyć optymalne warunki dla uczniów. W razie potrzeby sugeruje rodzicom, że specjalne potrzeby edukacyjne dziecka są oceniane przez miejskie pedagogiczne służby psychologiczne.
  • Iinformuje rodziców i innych członków społeczności gimnazjalnej o możliwościach zapewnienia wsparcia edukacyjnego w gimnazjum i poza nim.

PROGRAM PREWENCYJNY „SWOJĄ DROGĄ“

Od 2018–2019 r. szk. w Gimnazjum im. Jana Pawła II realizuje się program prewencyjny „Swoją drogą“. Celem programu jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.