Kodeks ucznia

Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach

ZAKAZ PALENIA  

Uczeń ma prawo do

 1. Poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej.
 2. Uczestnictwa w różnych formach działalności pozalekcyjnej (w miarę możliwości finansowych gimnazjum).
 3. Wnoszenia uwag krytycznych do administracji szkoły w przypadku łamania praw ucznia zawartych w dokumentach gimnazjum.
 4. Pomocy pedagogicznej, psychologicznej, medycznej.
 5. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 6. Opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w gimnazjum, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 7. Swobodnego i kulturalnego wyrażania myśli i przekonań, a także przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób.
 8. Bycia nieprzygotowanym do lekcji, jeżeli jego nieobecność w gimnazjum trwała co najmniej 3 dni. W tym wypadku nauczyciel ustala termin uzupelniania braków, którego uczeń musi przestrzegać.
 9. Zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyn najpóźniej w chwilę po sprawdzeniu listy obecności przez nauczyciela. Ilość nieprzygotowań w semestrze ustala nauczyciel.
 10. Reprezentowania gimnazjum w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 11. Dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materialu.
 12. Wyrażania siebie w formie ustnej i pisanej, w formie artystycznej lub z wykorzystywaniem każdego innego środka przekazu, jeżeli to nie narusza praw innego człowieka i jego nie obraża.
 13. Do zakładania stowarzyszeń, bycia ich członkiem, jeżeli to nie narusza praw i wolności innych ludzi.
 14. Do wypoczynku i czasu wolnego.

Uczeń ma obowiązek

 1. Dbać o honor Gimnazjum i współtworzyć jego dobry wizerunek.
 2. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 3. Nosić w czasie zajęć i uroczystości szkolnych schludny, estetyczny ubiór.
 4. Szanować symbole państwowe (godło, flagę, hymn), szkolne (sztandar szkoły) i religijne.
 5. Szanować poglądy i przekonania innych, ich godność osobistą oraz wykazywać wrażliwość i otwartość na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom. 6. Dbać o dobrą atmosferę w klasie i gimnazjum oraz wywiązywać się z nałożonych przez szkołę zadań.
 6. Dbać o mienie gimnazjum i przeciwdziałać wszelkim przejawom dewastacji.
 7. Nie chodzić w szkole w kurtce i nakryciu głowy. Na lekcjach nie jeść, nie pić, nie żuć gumy, mieć wyłączony telefon komórkowy (w sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może odwołać zakaz).
 8. Uczniowie sympatyzujący ze sobą mają nie manifestować swoich uczuć w sposób demonstracyjny.
 9. Nie tolerować i nie przejawiać zachowań agresywnych. Bicie, obrażanie i poniżanie są zabronione.
 10. Nie przeklinać, nie używać wulgaryzmów i nie krzyczeć, panować nad emocjami. Być uprzejmym wobec dorosłych, rówieśników, pracowników gimnazjum.
 11. Nie palić, nie pić i nie używać innych środków psychoaktywnych. Nie namawiać do tego innych.
 12. Dbać o porządek i higienę osobistą. Nie śmiecić, nie malować i nie niszczyć ścian, ławek i krzeseł, nie pluć, nie dewastować mienia publicznego.
 13. Nie spóźniać się na lekcje.
 14. Być przygotowanym do lekcji.
 15. Nie opuszczać lekcji bez usprawiedliwienia.
 16. Odpowiedzialnie pełnić dyżur w gimnazjum.
 17. Zachowywać się na lekcji kulturalnie w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów. Nie przeszkadzać, nie przerywać innym, nie komentować cudzych wypowiedzi, nie chodzić po klasie bez zezwolenia nauczyciela, nie dyskutować z nauczycielem na tematy niezwiązane z lekcją.